Ga naar de inhoud
Home » Privacy verklaring

Privacy verklaring

Gymnastiek Vereniging Ommoord

Dit is een privacyverklaring van Gymnastiek Vereniging Ommoord gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40342446. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze
persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming.

1.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
a. zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement;
b. lid wordt;
c. zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven;
d. via het contactformulier contact met ons opneemt;

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
a. naam
b. adres
c. e-mailadres
d. telefoonnummer
e. geboortedatum
f. geslacht
g. bankrekeningnummer (bij het afgeven van een machtiging)
h. gegevens over voorkeuren
i. gegevens over afspraken
j. lidmaatschapsnummer

1.3  Volgens de wetgeving mogen wij alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Wij hanteren de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

  • na verkregen toestemming van de persoons wiens gegevens worden verwerkt;
  • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
  • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
  • in verband met de gerechtvaardigde belangen van de vereniging waarbij wij erop letten dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

  1. het lidmaatschap te effectueren;
  2. nieuwsbrieven te verzenden;
  3. contact met u op te nemen of te onderhouden;
  4. onze dienstverlening te verbeteren;
  5. onze website te optimaliseren;
2.  INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen met onze ledenadministratie via ledenadministratie@gvommoord.nl voor:
(a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
(e)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door onze vereniging.

3.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4.  DERDEN

4.1  Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
(a)  de nationale gymnastiekbond: KNGU
(b)  instanties waarmee wij samenwerken voor evenementen, kamp of uitstapjes.
Deze derden gebruiken de gegevens enkel voor organisatorische doeleinden en om contact met u op te kunnen nemen in geval van calamiteit.

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

4.3 Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WEBSITE EN COOKIES

Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van onze sponsors. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

7.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Laatste update: april 2024